Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Rozpočet města Český Krumlov na rok 2011 a aktuální rozpočtová opatření
19.12.2010, David Šindelář
Dne 29. 11. 2010 byl rozpočet města pro rok 2011 schválen Radou města (RM). Následně byl rozpočet po projednání Finančním výborem doporučen ke schválení Zastupitelstvu města (ZM). To schválilo rozpočet města na rok 2011 dne 15. 12. 2010.
Stanovisko TOP 09 k rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2011
TOP 09 ČK si je vědoma, že schválení rozpočtu na rok 2011 je jeden z nejdůležitějších bodů, které nové vedení radnice muselo prakticky ihned po svém zvolení projednat. Rozpočet předložený vedoucím odboru financí MÚ Jiřím Pavlíčkem shledali zástupci TOP 09 jako kvalitně zpracovaný. Rozpočet byl přes časovou tíseň pečlivě projednán (rada měla na projednání prakticky jeden týden času) a po zapracování připomínek radních byl zastupitelstvem města dne 15. prosince schválen.

Tento schválený vyrovnaný rozpočet předpokládá celkové výdaje města na příští rok v objemu 379,5 milionu korun. Do města by mělo přijít 386,8 milionu korun. Dále je počítáno s financováním splátky úvěrů ve výši 7,2 milionu korun. Běžný rozpočet předpokládá přebytek 29 milionů korun a saldo kapitálového rozpočtu ve výší - 21,8 milionu korun. S těmito prostředky se počítá jako s investicemi do majetku města Český Krumlov.

Avšak toto schválení rozpočtu neznamená pro TOP 09 konec, opak je pravdou. Naším dalším krokem ke zlepšení stavu financí města je prověření dlouhodobých smluv z mnoha oblastí nákupu materiálů či služeb. Pokud bude shledáno, že je možné na těchto smlouvách ušetřit, budeme se zasazovat o vypsání nových výběrových řízení na jednotlivé dodávky. Takto ušetřené peníze z běžného rozpočtu budeme požadovat přesunout do rozpočtu kapitálového, tj. na investice, které občanům města chybějí. Ve shodě s kolačními partnery se rozpočtem města budeme usilovně zabývat i v následujících měsících.

Českokrumlovská TOP 09 vnímá, že občané v novém kapitálovém rozpočtu nenajdou přímé investice do projektů, které jsme v rámci volební kampaně slibovali. Zapojit tyto akce do rozpočtu na rok 2011 nebylo možné. K této věci musíme ve shodě s koaličními partnery sdělit, že nejdříve se musíme zabývat důkladnou analýzou všech projektů, které jsou již naplánovány z předchozího období a je nutné věnovat zvýšenou pozornost projektům, na které je již získána dotace nebo se u nich na dotaci čeká. Zdaleka ne všechny tyto projekty jsou na základě prvotních analýz zcela bezproblémově realizovatelné, proto je v prvé řadě nutné rozhodovat o již plánovaných či připravených akcích. Souběžně však pracujeme s koaličními partnery na programových prioritách v oblasti investic. Vzhledem k možnostem městského rozpočtu je stanovisko TOP 09 jednoznačné: pokusit se každou korunu vydanou na investice znásobit pomocí dotačních programů tak, aby do města přišlo co nejvíce prostředků na financování či spolufinancování prioritních akcí mimo běžný rozpočet. Prioritní akce, na něž zaměříme svou pozornost a jejichž realizaci budeme přednostně prosazovat, budou součástí programového prohlášení rady. To bude na základě výše uvedených analýz zveřejněno na přelomu ledna a února nového roku.

Rozpočet města je k dispozici na stránkách města: www.ckrumlov.cz/rozpocet.


Rozpočtové opatření č. 127 (schváleno ZM dne 15. 12. 2010) souvisí s případy výpovědí podaných v minulých letech zaměstnancům MÚ ČK a s rozsudky, které určily jejich neplatnost. Tato v poslední době velmi diskutovaná kauza má dopad na městský rozpočet téměř 900 tisíc korun.

Stanovisko TOP 09 Český Krumlov k rozpočtovému opatření č. 127:
TOP 09 k tomuto rozpočtovému opatření zaujala následující postavení, které prosazuje na radě města, ve finančním výboru i v zastupitelstvu města, a to ve znění:
Doporučujeme vypracování nezávislého odborného posudku v záležitosti výpovědí a rozsudků soudů s vyvozením osobní odpovědnosti za škody vzniklé městu Český Krumlov. Dále doporučujeme učinit takové kroky, příp. zastavit další kroky ve vývoji obou kauz, aby nedošlo k dalším finančním ztrátám.
Cílem tohoto postupu (který koresponduje i s deklarovaným postupem rady města) je zajistit důkladné prošetření kauz tak, aby bylo možné na základě případného a zjištěného pochybení města vyvodit konkrétní důsledky a odpovědnosti a zároveň zajistit, aby se škody města v těchto kauzách nezvyšovaly a do budoucna neopakovaly.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně rozpočtu a rozpočtových opatření nás můžete kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.top09ck.cz. Nebo případně kontaktujte přímo našeho člena finančního výboru zastupitelstva města.


Ing. David Šindelář
člen výboru místní organizace TOP 09 ČK
člen finančního výboru zastupitelstva města ČK
davsi@seznam.cz