Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Peníze na projekt areálů klášterů nelze použít na koupaliště
19.01.2011, Tomáš Novák
V souvislosti s tématem fungování historického centra Krumlova se mezi občany vrací otázka projektu revitalizace areálu klášterů. Na revitalizaci tohoto areálu získalo v minulém roce město více než 300 milionovou dotaci. Zaznívají názory, že pro město a jeho občany jde o projekt příliš velký a v podstatě zbytečný, zvlášť když občany města více pálí například chybějící koupaliště či nevyhovující stav zimního stadionu. Protože místní TOP 09 se stejně jako koaliční partneři k tomuto projektu hlásí, je na místě, aby bylo občanům Krumlova podáno několik vysvětlení a základních informací o tomto projektu.
Stanovisko TOP 09 k projektu „Revitalizace klášterů Český Krumlov“

Rozsáhlý areál sdruženého kláštera minoritů a klarisek nemůžeme opravdu vnímat jako místo pro zásadní rozvoj města k velkému prospěchu nás občanů ve srovnání s plaveckým bazénem, zábavním centrem apod. Nicméně je třeba říct, že nelze tyto akce posuzovat v jedné rovině. Dotaci z evropského fondu na areál klášterů nelze použít na jiné projekty či akce. Tento dotační titul umožňoval právě revitalizaci areálu klášterů, s jasnou náplní a cílem vytvoření moderně kulturního vzdělávacího centra. S prezentací kulturního dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny, odbornou i laickou veřejnost z Českého Krumlova i odjinud. Rovněž je nutné zdůraznit, že projekt revitalizace je téměř stoprocentně hrazen z fondů Evropské unie, tedy mimo rozpočet města, a město by se mělo ze svého rozpočtu spolupodílet minimálně. V části, dnes ze značné části chátrajícího areálu, funguje střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky. V minulých letech do této části areálu investovalo město desítky milionů korun, včetně nezbytně nutných oprav a zajišťovacích stavebních prací ve zbylé části areálu. Město Český Krumlov tak nyní může zužitkovat příležitost využít 325 milionovou dotaci na projekt revitalizace chátrajícího areálu, nebo může tyto evropské prostředky nevyužít. Nemůže však tyto peníze využít na jiné, z pohledu občana možná, potřebnější akce.

Prodej klášterů soukromému investorovi by nebyl řešením

Z hlediska diskutovaného oživení centra ve vztahu k občanům města můžeme bez pochyb konstatovat, že takto unikátní záležitost evropského měřítka a historické kulturní hodnoty v rukách soukromého investora může mít při otázce prodeje tohoto areálu pouze dva konce. Jedním je uzavřený hotelový komplex, pro občana naprosto nepřístupný, tím druhým je nadále zhoršující se stav zanedbaného objektu ve stejném duchu jako je tomu například u objektu bývalých jatek u Porákova mostu. Každý z Vás ať zhodnotí, zda by rád navštívil uprostřed centra zrekonstruovaný areál, který nám nabídne kulturní a třeba odpočinkové prostředí nebo, aby projekt nabral jiného směru. U takto významných rozhodnutí by se mělo vždy město zabývat otázkou negativního dopadu do budoucna. Obdobný příklad bychom mohli uvést u vystěhování základních služeb v podobě městského úřadu z centra města na jeho periferii. Tento krok byl jistě ku prospěchu nás občanů zaparkovat si svůj automobil na velkém parkovišti a být obsloužen všemi úředníky v jedné budově. I mne, tato varianta do určité míry vyhovuje, ale jsem přesvědčen, že tento počin byl jedním ze zásadních kroků, které vedou k tomu, že v současné době občané Krumlova i okolních obcí do centra zavítají minimálně.
U klášterů je nutné ještě zmínit, že je zde na místě rovněž povinnost představitelů města zachovat takto historicky cenný areál pro budoucí generace obyvatel našeho města v co nejpůvodnější podobě a ne ho za zlomek ceny prodat soukromým investorům a doufat, že zde vznikne projekt k oživení centra. Vlastní funkce a způsob nového využití takto památkově chráněných objektů, nelze vždy skloubit se současnou nejžhavější potřebou obyvatel města. Přesto věřím, že jednotliví partneři projektu budou své projekty profilovat a přizpůsobovat v co největší míře i běžným potřebám všech občanů města Český Krumlov. Není možné opominout otázku ekonomické udržitelnosti tohoto projektu – ten by měl podle regulí projektu běžet prvních pět let v režimu, který nebude generovat zisk, ale po uplynutí této doby již bude plně v kompetenci města, jak tento objekt, zhodnocený několika set milionovou investicí, využije.
Pozoruhodné je, že projekt hradního muzea, který byl nedávno dokončen na krumlovském zámku a vznikl také za využití fondů (tentokrát norských), je přijímán kladně. Rozhodně se zde neargumentuje tak, že je to od památkového ústavu odvaha, tento projekt realizovat a zdali bude v budoucnu mít na investice do oprav a provozu. Je tudíž jen na představitelích města a jednotlivých partnerech projektu, jak kvalitní kulturní náplň se podaří v těchto prostorách připravit a přitáhnout sem občany města a další návštěvníky. Takto totiž mohou tyto prostory žít a prosperovat. Přes určitá rizika související s napjatými termíny v projektu, které ovšem byly způsobeny nečinností minulého vedení města, nemělo město jinou možnost, než učinit všechny kroky k tomu, aby projekt revitalizace areálů klášterů mohl být realizován.

Zásadní kroky v projektu revitalizace klášterů se již naplňují

V prvních dnech letošního roku bylo dokončeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů. Jednalo se o velmi podstatný mezník projektu a s ním související první kroky k jeho naplnění. Do výběrového řízení výše uvedeného projektu části areálu bývalého kláštera Minoritů se přihlásilo celkem sedm uchazečů, do projektu části areálu bývalého kláštera sv. Kláry pak uchazečů šest. Ze všech podaných nabídek bylo patrné, že se jedná o velmi kvalitní architektonické a projektové ateliéry s dlouholetou praxí v oblasti rekonstrukce historických objektů, což byla jedna z podmínek zadávací dokumentace. Hodnotící komise výběrového řízení vyhodnotila a doporučila radě města vítěze a v nejbližší době uzavřít smlouvy s vybranými projektanty.
Jako koaliční partner a zástupce TOP 09 v řídícím výboru projektu učiním vše pro eliminaci případných rizik a kontrolu projektu. Pro místní organizaci TOP 09 je více než důležité, upozorňovat na rizika spojená s tímto projektem, která by v případě neplnění jednotlivých mezníků projektu mohla ohrozit úspěšné využití, pro město Český Krumlov jedinečné, více než třísetmilionové dotace.
Pokud Vás jako občany zajímají informace ohledně projektu „Revitalizace klášterů Český Krumlov“, či jiná témata spojená s městem, můžete využít pravidelných setkání se zástupci MO TOP 09 Český Krumlov.


Tomáš Novák
předseda MO TOP 09 ČK, člen řídícího výboru projektu „Revitalizace klášterů Český Krumlov“
info@top09ck.cz