Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
ČKRF očima jednatele společnosti: Kritika nebyla založená na faktech.
22.02.2013, Ing. David Šindelář
Poslední dobou se často argumentace na poli politického soupeření nese v úrovni polopravd, překrucování skutečností a vytrhávání věcí ze souvislosti. Tento trend bohužel v argumentaci místní ODS prorostl i do českokrumlovské komunální politiky. V nedávné době mnozí z občanů Českého Krumlova obdrželi letáčky z dílny ODS. Ke kritice členů krumlovské ODS je nutné dodat pár skutečností.
Společnost Českokrumlovský rozvojový fond je obchodní společností ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov. Práva a povinnosti vlastníka vykonává valná hromada, kterou tvoří rada města a tím město Český Krumlov ve společnosti zastupuje. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti a samozřejmě má v pravomoci určovat koncepci, strategii a podnikatelské plány této společnosti. Dne 31. 1. 2013 byly zastupitelstvu města předloženy dva základní strategické dokumenty společnosti ČKRF (Podnikatelský plán ČKRF spol. s r.o. a Aktualizace koncepce rozvoje ČKRF spol. s r.o.). Oba tyto dokumenty byly většinou přítomných zastupitelů schváleny, a to všemi hlasy opozičních zastupitelů. Tímto bych rád zastupitelům poděkoval. Takto určené cíle ČKRF mají v popisu povinností naplňovat jednatelé společnosti, kteří jménem společnosti vystupují a jednají a nesou za plnění těchto činností odpovědnost. Jako jednatel ČKRF bych se proto rád stručně vyjádřil nejen k fungování společnosti, ale i k letáku ODS, a to v mezích, které jednateli přísluší. Dále bych rád pro úplnost informací zmínil, že stanovisko některých členů valné hromady a zastupitelů města ke kritice ODS můžete najít na webových stránkách www.top09ck.cz.

Jednatelé společnosti ČKRF mají za povinnost nakládat s prostředky společnosti v souladu s aktuálním a schváleným podnikatelským plánem, a to s maximálním důrazem kladeným na hospodárnost vynaložených prostředků. V tuto chvíli sice není hospodaření ČKRF za rok 2012 účetně uzavřeno, avšak již nyní mohu zmínit, že předběžné hospodářské výsledky za rok 2012 vypadají mnohem lépe, než jaký byl pro tento rok schválený podnikatelský plán, a to zejména z toho důvodu, že se nám podařilo realizovat úsporná opatření jak v oblasti nákladů výkonové spotřeby, tak v oblasti mzdových nákladů. Proto oproti plánu na rok 2012 se výše zisku bude blížit zhruba k 1,5 mil. Kč (což je o 1,4 mil. Kč nad plán). Pro zajímavost uvádím, že na rok 2013 je v podnikatelském plánu počítáno s hospodářským výsledkem ve výši 4,5 mil. Kč. Detailní informace o hospodaření ČKRF jsou veřejně dostupné na webových stránkách města (http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/kpr768.xml). Zde je možné se detailně seznámit s výročními zprávami a s podnikatelskými plány na jednotlivé roky.

Z těchto dokumentů je patrné, že občané a město mají z hospodaření ČKRF nezanedbatelné zisky. Pro přehlednost jsou to zisky finanční (nájemné za parkoviště aktuálně ve výši necelých 5 mil. Kč nebo ve formě zisku společnosti), dále přínosy ve formě zhodnocování městského majetku, včetně nemalých investic do nemovitostí (které jsou z velké části zrekonstruovány a opraveny), v neposlední řadě i ve formě převzetí některých neprofitních agend, které v jiných městech musí vykonávat městský úřad a tyto činnosti se musí financovat z rozpočtu (propagace destinace, cestovní ruch, provoz muzea).

Nyní bych rád reagoval na některé body z výše uvedeného letáku ODS.

Ano, nabízí se možnost prodeje některé nemovitosti a investice takto získaných prostředků do realizace jiného projektu, který může být pro občany více přínosný nebo je více městotvorný a zcela legitimní (např. v letáku ODS zmíněná rekonstrukce autobusového nádraží). Zde je nutné si uvědomit, v čí kompetenci toto rozhodnutí je. Zcela jistě to není v kompetenci vedení společnosti (jednatelů), ale v kompetenci majitele. Tudíž je to na rozhodnutí rady města.

Zde bych rád upozornil, že rada města byla v posledních dvou volebních obdobích vedena ODS a tudíž ODS prostřednictvím svých zástupců 8 let určovala strategii ČKRF!

Informace typu:
• „...Občané a město nemají z nemovitostí spravovaných prostřednictvím ČKRF žádný finanční ani jiný užitek (Ing. Petr Kubal)...“
• „...Kam mizí (skoro 19 mil. Kč)? … společnost je z velké části „prožírá“ (Ing. Michal Sirový)...“

… jsou podle mne nekorektní a účelově vytržené z kontextu. Je mi opravdu líto, že ani zástupci města a dozorčí rady z ODS neví a nepublikují přesné a pravdivé skutečnosti, zaměňují význam některých pojmů. Bohužel je také velmi smutné, že tyto své názory konstruktivně a věcně neprezentují na půdě, kam tato diskuze patří (dozorčí rada společnosti nebo zastupitelstvo města), ale formou takovýchto výkřiků a letáků. Nabízí se otázka proč? Jde o snahu konstruktivně svým názorem přispět ke směřování a fungování městské společnosti, nebo jde o populismus, překrucování faktů a v neposlední řadě o předvolební kampaň s cílem ČKRF mediálně poškodit? Odpověď bych nerad někomu vnucoval, ale předpokládám, že si každý uděláme svůj názor.

Na závěr bych rád Vám všem nabídl možnost mě kdykoliv kontaktovat. Rád veškeré dotazy k fungování a náplni ČKRF zodpovím stejně ochotně jako další dva jednatelé a vedení firmy.

Ing. David Šindelář
jednatel ČKRF


Pro úplnost bych zde i rád uvedl oficiální vyjádření předseedy dozorčí rady společnosti.


„Předseda DR ČKRF – ing. Jiří Čtvrtník :

Za dozorčí radu se distancujeme od účelového prohlášení ing. Michala Sirového, který bez konzultace se členy DR ČKRF ve svém prohlášení poškozuje kromě vlastního postavení v orgánu společnosti i DR jako statutární orgán společnosti.

Zároveň z titulu výkonu své funkce tímto účelovým prohlášením poškozuje jméno společnosti a vystavuje se odpovědností za škodu způsobenou porušením právních povinností.

Za dozorčí radu prohlašuji, že svoji činnost vykonáváme v souladu s obchodním zákoníkem. Jako dozorčí rada dohlížíme na činnost jednatelů, provádíme kontrolní činnost a schvalujeme účetní závěrku. Z činnosti vedeme řádné zápisy a valné hromadě předkládáme zprávy o výsledcích činnosti.

Kromě jiného předkládáme jednatelům a valné hromadě návrhy s opatřeními na snížení provozních nákladů společnosti, interních pravidel na zlepšení cash-flow společnosti a připomínky k ekonomice popř. realizaci jednotlivých projektů, které musí následně schválit rada města na valné hromadě.

Výše zmiňovaná částka cca 19 mil.Kč byla uvedena účelově bez rozlišení nákladů služeb pro město, výše tržeb a zisku.“

Ing. Jiří Čtvrtník